HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ THÔNG BÁO HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN.

Cập nhật lúc: 09:18 20/04/2020

      Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. HTX DV Điện NT Ea phê triển khai thực hiện các nội dung như sau:

      I. Thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện
- Thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của HTX Điện tại công tơ điện của khách hàng.
 Đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn HTX điện Ea phê quản lý: Áp dụng cho các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. (Sản lượng điện dùng từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020)
- Giá bán điện áp dụng trong 03 tháng hỗ trợ thực hiện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL) với một số nội dung như sau:
 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) 
 Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

 Giá bán điện của các khách hàng được hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương  được tính toán làm tròn số học đến hàng đơn vị.
 Các khách hàng không được hỗ trợ do tác động của dịch COVID-19 vẫn thực hiện theo biểu giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. 
-  Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019.

     II. Bảng giá bán điện áp dụng cho điện năng trong khoản thời gian để hỗ trợ tiền diện do ảnh hưởng dịch Covid-19

STT

Mục đích sử dụng điện

Giá bán điện chưa bao gồm thuế GTGT

(đồng/kWh) 

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

1.517

2

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

2.399

3

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.510

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.561

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

1.813

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.282

HTX Điện Ea phê